แบบฟอร์มสมัครงาน
 
อัพไฟล์รูปภาพประจำตัว
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 kb.
ประเภทไฟล์ที่ใช้ได้ .jpg/. bmp /.png
 
เริ่มงานกับเลิศสยามตั้งแต่ : - -
ประเภทพนักงาน : ประจำ รายวัน
การรับเงิน : เดือนละครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง
 
ประวัติพนักงาน
 
คำนำหน้า : นาง / Mrs. นางสาว / Miss.      
ชื่อ :   นามสกุล:
Name :   Surname :
เพศ : หญิง ชาย   สถานะภาพ : สมรส โสด หย่าร้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน :      
โทรศัพท์ :   มือถือ :
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี :
เลขที่บัตรประชาชน : ออกให้ ณ ที่ : - -
 
วันหมดอายุ : - -
 
วันเดือนปีเกิด : - - อายุ : ปี
 
โรงพยาบาลประกันสังคม : คลินิก:
 
เริ่มประกันสังคมตั้งแต่ : - -
 
แฟ้มบุคคล
 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :   โทรศัพท์ :
ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด :   ศาสนา :
เชื้อชาติ : สัญชาติ :
พันธะทางทหาร : มี ไม่มี หมู่เลือด :
ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : กก.
       
ชื่อ-นามสกุลบิดา : อายุ : ปี
สถานะภาพปัจจุบัน : มีชีวิตอยู่ เสีย ป่วย
       
ชื่อ-นามสกุลมารดา : อายุ : ปี
สถานะภาพปัจจุบัน : มีชีวิตอยู่ เสีย ป่วย
       
กรณีฉุกเฉินติดต่อชื่อ : นามสกุล :
ที่อยู่ : ความสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ :   มือถือ :
 
 
การศึกษา
 
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่เริ่ม ปีที่จบ ระยะเวลา สาขา เกรด
ประถมปีที่ 6
มัธยมต้น ม. 3
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
 
กิจกรรมหรือการฝึกอบรมพิเศษ
 
  ปีที่อบรม ระยะเวลา หลักสูตร ชื่อสถาบัน
1
2
 
ความสามารถพิเศษ
 
  Computer รายละเอียด
1 Word
2 Excel
3 Photoshop
4 เขียนโปรแกรม
5 โปรแกรมอื่น ๆ
พิมพ์ดีดไทย : คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : คำ/นาทีี
ภาษาอังกฤษ โปรดกรอก (ดี / พอใช ้/ ต้องปรับปรุง)
การฟัง :
การพูด :
การอ่าน :
การเขียน :
 
การขับรถ
 
    ขับได้พร้อมใบอนุญาตเลขที่ วันหมดอายุ สถานที่ออก ขับได้แต่ไม่มีใบอนุญาต ขับไม่ได้
1 ขับขี่รถ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ - -
2 ขับขี่รถปิกอัพหรือรถยนต์ 4 ล้อ - -
2 ขับขี่รถปิกอัพหรือรถยนต์ 4 ล้อ - -
 
ประวัติการทำงาน
 
  ตั้งแต่ ถึงปี ระยะเวลา บริษัท ตำแหน่ง ชื่อนายจ้าง รายได้ / เดือน โทรศัพท์
1
2
3
 
สามารถสอบถามนายจ้างเดิมได้หรือไม่ :
สาเหตุที่ออก :
   
เคยต้องโทษทางอาญาหรือไม่ : เคย ไม่เคย
สาเหตุ:
เมื่อใด : - -
   
ติดสารเสพติดตัวใด : เหล้า บุหรี่ ยาบ้า อื่นๆ โปรดระบุ
   
   
ปัจจุบันมีพันธะทางการเงินหรือไม่ : มี ไม่มี
สาเหตุ:
จำนวน :
   
มีโรคประจำตัวหรือไม่: ไม่มี มี ถ้ามีโปรดระบุ
 
ประวัติคู่สมรส
 
คู่สมรสชื่อ :   นามสกุล:
สถานที่ทำงานบริษัท :   ตำแหน่ง :
รายได้/เดือน :      
โทรศัพท์ :   มือถือ :
บัตรประชาชนเลขที่ :
สถานที่ออก : วันหมดอายุ : - -
 
ประวัติบุตร
 
  ชื่อบุตร นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ สถานที่ศึกษา ชั้นปีที่
1 - -
2 - -
2 - -
 
บุคคลค้ำประกัน
 
ชื่อ :   นามสกุล :
ความสัมพันธ์ :      
สถานที่ทำงานบริษัท :   ตำแหน่ง :
รายได้/เดือน : โทรศัพท์ :
บัตรประชาชนเลขที่ :
สถานที่ออก : วันหมดอายุ : - -
 
ตำแหน่งและความรับผิดชอบ
 
ตำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสม :
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ :
สาเหตุมาสมัครงานที่เลิศสยามคือ :
   
มีเพื่อนหรือคนรู้จักทำงานที่นี้หรือไม่ : ไม่มี มี
ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ :
นามสกุล :
ความสัมพันธ์ :
   
สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ : ได้ ไม่ได้
หากทางบริษัทรับเข้าทำงานคิดว่าจะทำงานอย่างน้อยกี่ปี :
 
อัพโหลดไฟล์
 
  เงื่อนไขการอัพโหลดไฟล์
เฉพาะไฟล์นามสกุล .doc, .docx, .xld, .xlax, .ppt, .pptx, .csv, .pdf
ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 1 Mb (1,000 KB)
อัพโหลด 1 ประเภท 1 ไฟล์
ถ้าอัพโหลดไฟล์ใหม่ จะเป็นการใช้ไฟล์ใหม่แทนไฟล์เดิม
   
แนบไฟล์  
1
2
3
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากทางประสงค์จะเลิกจ้าง หรือให้ข้าพเจ้าออกจากงานในช่วงทดลองงาน หรือในขณะที่บรรจุข้าพเจ้าแล้ว
ก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของบริษัท ที่จะกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลให้ทราบ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องโดยใช้สิทธิ์หรือ ประโยชน์ใดๆ ในการให้ข้าพเจ้าออกจากบริษัททั้งสิ้น
 
 
หน้าแรก | สินค้า | ใบเสนอราคา | กลุ่มผู้ใช้สแตนเลส | ความรู้เกี่ยวกับสแตนเลส | ข้อมูลบริษัท | สมัครงาน | ติดต่อบริษัท | คำถามที่พบบ่อย
 
Copyright © 2010 Lert Siam Steel Co., Ltd. - All rights reserved.